Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Osieku Jasielskim

środa, 18 maj 2016 12:46

NOWENNA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

Napisane przez
Oceń ten artykuł
(10 głosów)

-1-

NOWENNA DO PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

K. Przyjdź, Przemieniony Chryste i pozostań z nami ......
W. przyjdź. Panie Jezu.
K. Przyjdź, by nas umocnić na chwilę pokusy .......
W. przyjdź. Panie Jezu.
K. Przyjdź, by dokonać w nas odnowy życia Bożego ......
W. przyjdź. Panie Jezu.
K. Przyjdź, pomóż nam dźwignąć się z upadku .........
W. przyjdź. Panie Jezu.
K. Przyjdź, pomóż nam w utrapieniach życia doczesnego ....
W. przyjdź. Panie Jezu.
K. Przyjdź i zaprowadź nas do żywota wiecznego ........
W. przyjdź. Panie Jezu.

Modlitwa wstępna.
   Panie Jezu Przemieniony! Uwielbiamy Cię w pokorze, klęcząc przed Twym świętym obrazem, przez który rozdajesz niezliczone swoje łaski. Uwielbiamy Cię na tym miejscu, gdzie tylu doznało Twojej opieki, miłosierdzia, pomocy i uradowani z pociechą wracali do swoich domów, wielbiąc Ciebie.

   Jaśniejący Bóstwem Chryste! Wejrzyj na nas klęczących u Twych stóp, przemień zimne nasze serca, byśmy zawsze trwali w miłości ku Tobie, pomnóż w nas wiarę, byśmy w niej żyli aż do końca, wzbudź w nas nadzieję i zamiłowanie do Swoich przykazań. Panie nasz Boże! Spraw to, abyśmy poznali, że z pomocą Twojej łaski możemy wyzbyć się wszelkich wad i grzechów.

-2-

   Gdy Cię, Jezu, prosimy o łaskę do dobrego i uświęcenia, przyjmij i racz wysłuchać także wszystkie inne nasze prośby...

(W ciszy przedstawiamy Jezusowi wszystkie własne prośby)

błagamy Cię o te łaski przez Twoje Najświętsze Przemienienie, przez Twoją mękę i śmierć, przez przyczynę i zasługi Najświętszej Twojej Matki i wszystkich świętych. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pieśń: Cudowny Boże

1.Najsłodszy Jezu, Chryste nasz i Panie,
   Dziś prosim Ciebie usłysz to błaganie.
     Ref. Cudowny Boże, przez Twe Przemienienie
     Strapienia nasze obróć w pocieszenie,
     Obróć w pocieszenie.

2.Umocnij słabych, smutnym daj wesele,
   Niech będziem zdrowi, w duszy i na ciele.
     Ref. Cudowny Boże...

3.Niech w naszych domach mieszka święta zgoda,
   Niech je omija każda zła przygoda.
     Ref. Cudowny Boże...

4.Poszczęść nam, Panie, w polu i w oborze,
   Chroń od zarazy dobytek i zboże.

-3-

     Ref. Cudowny Boże...
5.Oziębłą duszę zagrzej ogniem Twoim,
   By nie leżała w złym nałogu swoim.
     Ref. Cudowny Boże...
6. Przez Twoje, Panie, święte Przemienienie,
   Zjednaj nam, prosim grzechów odpuszczenie.
     Ref. Cudowny Boże...
7. Z całego serca niech kochamy Ciebie,
   I żasłużmy być na wieki w niebie.
     Ref. Cudowny Boże...

Panie przemień! – oto głos, który nam biednym wędrowcom, na tym padole płaczu, z tkliwych serc nader wszystko się wyrywa. Duch nasz pojmuje, że nie mamy tu stałego mieszkania, przeczuwa istnienie innej, lepszej krainy błogosławionych i dlatego oczy nasze w niebo się kierują, a usta i serce wołają: Panie przemień!

Litania do Przemienienia Pańskiego


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu święty Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!

-4-

Jezu, przy wcieleniu Twoim przemieniony, zmiłuj się nad nami
Jezu, Piotra, Jakuba i Jana na górę Tabor ze sobą
prowadzący, zmiłuj się ....
Jezu, którego twarz zajaśniała jak słońce, zmiłuj się ....
Jezu, którego szaty stały się białe, jak śnieg, zmiłuj się ....
Jezu, z Mojżeszem i Eliaszem o zejściu ze świata rozmawiający,
zmiłuj się ....
Jezu, którego jasny obłok zasłonił przed uczniami, zmiłuj się ...
Jezu, któremu świadectwo dał Ojciec Przedwieczny, zmiłuj się ...
Jezu, który przykazałeś apostołom, żeby nie wyjawiali widzenia
aż po Twoim zmartwychwstaniu, zmiłuj się ....
Jezu, na mękę Twoją z góry Tabor zstępujący, zmiłuj się ....
Jezu, w Najświętszym Sakramencie przemieniony, zmiłuj się ....
Jezu, chleb i wino w Ciało i Krew pod postaciami
sakramentalnymi przemieniający, zmiłuj się ....
Jezu, pokarmie najświętszy, który dajesz życie, zmiłuj się ....
Jezu, przy męce Twojej przemieniony, zmiłuj się ....
Jezu, przy śmierci Twojej okrutnie przemieniony, zmiłuj się ....
Jezu, przy Zmartwychwstaniu Twoim przemieniony, zmiłuj się ....
Jezu, który przemieniony w ogrodnika ukazałeś się płaczącej
Magdalenie, zmiłuj się ....
Jezu, który przemieniłeś się w podróżnego przed uczniami
idącymi do Emaus, zmiłuj się ....
Jezu, przy Wniebowstąpieniu Twoim przemieniony, zmiłuj się ....
Jezu, przemieniony, chwałą i godnością ukoronowany, zmiłuj się ....

-5-

Jezu, przemieniony, chwało i życie nasze, zmiłuj się ....
Jezu przemieniony, nadziejo nasza w ostatnim życia tchnieniu,
zmiłuj się ....
Jezu przemieniony, dolegliwości naszego życia miłosiernie przemieniający, zmiłuj się ....
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Korona złota na Jego głowie.
W. Wyrażona znakiem świątobliwości i chwałą godności.

Modlitwa:
   Boże, który w chwalebnym przemienieniu Syna Twego Jednorodzonego potwierdziłeś tajemnicę wiary świadectwem ojców, a głosem wychodzącym z jasnego obłoku objawiłeś swoje w nim upodobanie, dozwól nam być współdziedzicami i współuczestnikami Jego chwały. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Pieśń: Cudowne Twe święte sprawy
1. Cudowne Twe święte sprawy,
Jezu nasz Panie łaskawy,
Lecz Twe dziwne przemienienie
Jest nad ludzkie rozumienie. 2x

-6-

2. Tyś będąc Bogiem przed wiekiem,
Stałeś się dla nas człowiekiem.
Za twojej Matki przyczyną,
Przemieniłeś wodę w wino. 2x

3. W Tabór szedł ze swymi uczniami,
Chwała Boska z jasnościami.
Okazałeś przemienienie
I proroków objawienie. 2x

4. Chcąc zawsze zostać z nami,
Kieś wieczerzał z uczniami.
Ciałem, Krwią swoją karmiłeś,
Chleb i wino przemieniłeś.

5. Pamiątkę tę co dzień wznawiasz,
Gdy się na ołtarzu stawiasz.
Mieniąc chleb, wino w swe ciało,
By się nam pokarmem stało. 2x

6. Z synów ludzkich najśliczniejszy,
Stałeś się najboleśniejszy.
W męce dla nas zeszpecony,
Zepluwany, zbity, skrwawiony. 2x

7. Wiecznie będąc nieśmiertelny,
Stałeś się dla nas śmiertelny.
Kiedyś wszelkiej chwały godzien,
Umarł jako zbrodzień. 2x

8. Przez zmartwychwstanie chwalebne,
Żałoby ciało pogrzebne.
Przemieniłeś w wesołości,
Ranyś ozdobił w jasności. 2x

-7-

9. O Jezu tak przemieniony,
Żebrze twój lud zasmucony.
Przemień smutki, utrapienia,
W radosne nam pocieszenia. 2x

Modlitwa prośby


   Panie Jezu Przemieniający! Błagam przed obrazem, który szczególnymi łaskami obdarować raczyłeś; błagam na miejscu, na którym liczni sprawiedliwi opieki, miłosierdzia i pomocy Twojej doznali, którzy uradowani wśród uwielbień z pociechą wracali do domów swoich. Ach Panie! wejrzyj na mnie litościwym okiem Twoim! Przemień mnie z grzesznika w sprawiedliwego, zmień serce moje oziębłe, gnuśne, na pałające miłością Twoją! Wzbudź we mnie zamiłowanie do przykazań twoich: przemień mnie na osobę cierpliwą, łagodną, przebaczającą, pracowitą, na osobę z gruntu serca pobożną! Ach Boże! spraw to, abym zupełnie dobrym wrócił do domu: aby wszyscy spoglądając na moją przemianę, na porzucenie wad moich i poprawę życia mojego, jako skutek łask i miłosierdzia Twego, uwielbiali święte Imię Twoje!


   Lecz gdy Cię błagam o Boże o poprawę, o życie świątobliwe, przyjmij łaskawie i prośbę o moje potrzeby doczesne: ulżyj mi o Panie w moich cierpieniach, uśmierz bóle choroby moje, wyjaw moje niewinność, przemień serca zagniewanych na mnie osób! Błagam Cię o te łaski przez mękę i śmierć Twoją, przez przyczynę i zasługi wybranych Twoich: który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem w jedności Ducha św. teraz i na wieki wieków. Amen.

-8-


Dodatek

Koronka o Przemienieniu Pańskim

1. Jezu, który przemieniłeś się tak, iż będąc Bogiem, stałeś się człowiekiem, a stawszy się człowiekiem, nie przestałeś być Bogiem, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

2. Jezu, który przemieniłeś się na górze Tabor dla utwierdzenia wiary świętej w prawdziwe Twoje Bóstwo, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

3. Jezu, który przemieniłeś się przy ostatniej wieczerzy, podczas której chleb i wino przemieniłeś w prawdziwe Ciało i Krew Twoją Przenajświętszą, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

4. Jezu, który przemieniłeś się w czasie Twojej męki, podczas której byłeś oszpecony ranami oraz sińcami i będąc Bogiem nieśmiertelnym umarłeś za nas, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.

-9-


5. Jezu, który przemieniłeś się przy chwalebnym zmartwychwstaniu Twojego uwielbionego Ciała, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Ojcze nasz. Zdrowaś Mario, Chwała Ojcu.


Ofiarowanie Koronki


   Przedwieczny Synu Boga Żywego, Panie Jezu Chryste, ofiaruję Tobie te modły do Przemienienia Twego. Zmiłuj się nade mną grzesznym a przez pięciorakie Przemienienie Twoje, przemień wszystkie moje zmartwienia i smutki w pocieszenie i radość!

Zachowaj mnie w zdrowiu! Przemień zawziętość i zazdrość moich nieprzyjaciół w przyjaźń i miłość! Przemień wszystko zło w dobro! Daj mi żywot wieczny i łaskę Twój ą świętą!

Amen.


Modlitwa:

   Panie Jezu! Przez pięciorakie Przemienienie Twoje racz się nade mną zmiłować i przemień Twój gniew i karanie w łaskę, miłosierdzie i błogosławieństwo! Przemień wszystkie dolegliwości, smutki i zmartwienia w pocieszenie i radość! Przemień wszystko zło w dobro, złość i nienawiść nieprzyjaciół w szczerość i przyjaźń! Racz wysłuchać mnie niegodnego, jeśli taka jest Twoja przenajświętsza wola. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Modlitwa do Pana Jezusa Przemieniającego.


O najsłodszy i najmiłosierniejszy Jezu Przemieniający!
Ofiaruję Tobie to pokorne błaganie serca mego przez najłaskawsze Imię Twoje Jezus.
A proszę Cię o wysłuchanie i zmiłowanie Twe Boskie, który rzekłeś w Miłosierdziu Swoim:

-10-


„Jeżeli mnie o cokolwiek będziecie prosić w Imię Moje, to uczynię".
O Boże nasz litości niewysłowiona, proszę Cię z największą ufnością i wiarą, który wszystko możesz, Panie Wszechmogący, wysłuchaj mnie w tej modlitwie mojej. Panno Święta, Matko Miłosierdzia. Pocieszycielko i Opiekunko nasza!
Przez Niepokalane Poczęcie Twoje, przez miłość Trójcy Przenajświętszej, macierzyńskiej litości Twej błagam. Módl się za mną grzesznym, niegodnym, w tym smutku moim i racz nam łaskę i pomoc Syna Swego zjednać, któremu z Bogiem Ojcem i z Duchem Świętym, niech będzie cześć, chwała i dziękczynienie teraz, zawsze i przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Modlitwa do Pana Jezusa Przemieniającego.


   Przedwieczny Synu Boga Żywego. Panie Jezu Chryste! Ofiarują ja Tobie te pacierze moje do Przemienienia Twego. Zmiłuj się nade mną grzesznym przez pięciorakie Twoje Przemienienie. Przemień wszystkie smutki, utrapienia, choroby w wesele i pociechy duszne. Przemień nieprzyjaciół, ich nienawiści, zazdrość w miłość. Przemień wszystko złe w dobre, a daj mi żywot wieczny i łaskę Swoją Najświętszą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.


Amen.

Czytany 7410 razy Ostatnio zmieniany wtorek, 24 maj 2016 13:21
Więcej w tej kategorii: « SAKRAMENTY W ŻYCIU CHRZEŚCIJANINA

Skomentuj

Upewnij się, że pola oznaczone wymagane gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.